โครงการวางท่อระบายน้ำ-หมู่-210

โครงการวางท่อระบายน้ำ-หมู่-11

โครงการไฟฟ้าและวิทยุ-กระจายเสียง

โครงการปรับปรุงถนนทางเข้า-อบต.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง-6-7-8-10

โครงการซื้อลูกรัง-1-2-3-4

โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษา-ศูนย์เด็ก

โครงการซ่อมแซมลูกรัง-1-2-6-8-9-10-12-1

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ-หมู่-9-4

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ-หมู่-8