แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-ตุลาคม-2559