แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2560