แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-สิงหาคม-2560