แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2560