แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2560