แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-กันยายน-2560