แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-มิถุนายน-2560