แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2559