แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-ธันวาคม-2559