แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.-ประจำเดือน-มกราคม-2560