รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561