ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)