เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองคู