งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ด้วยรัก รวมใจ สานสายใย ความผูกพัน