ดาวน์โหลด! สื่อการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

เว็บไซต์ สำนักโภชนาการ ในส่วนของการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=671