ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 11 ตำบลห้วยโป่ง