รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2562