ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีดอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)