ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562)