ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน (IIT) และภายนอก (EIT)