คำสั่งที่ 560/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง