ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2564 เรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอลกรีต ม.2 ต.ห้วยโป่ง